Πρώτη Δημοτικού

ΓΛΩΣΣΑ

Περιγραφή

Το βιβλίο Γλώσσας της Α’ δημοτικού στόχο έχει την πρόσβαση του παιδιού στη συστηματική και ευσυνείδητη χρήση του αλφαβητικού συστήματος της γλώσσας μας.
Το παιδί καλείται να εμπεδώσει τη διάκριση των γραμμάτων από άλλα σημεία, τις διαφορές ανάμεσα σταγράμματα και να αντιστοιχίσει καθένα από αυτά με ένα φθόγγο. Θα μάθει διαδικασίες γραφής όπως η κατεύθυνση (από αριστερά προς τα δεξιά) και η γραμμικότητα (να γράφει σε ευθεία γραμμή με σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις).
Το βιβλίο αποτελείται από δύο τεύχη που περιέχουν 10 θεματικές ενότητες χωρισμένες σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο αποτυπώνει μια κατάσταση που συντελούνται επικοινωνιακά γεγονότα με ήρωες μια ομάδα παιδιών στην ηλικία των μαθητών.

Ενότητες μαθήματος

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;
Ενότητα 2: Η παρέα
Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία
Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή
Ενότητα 5: Σκανταλιές
Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί
Ενότητα 7: Καράβια
Ενότητα 8: Άνοιξη
Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων
Ενότητα 10: Το κοχύλι

Ανανεώσεις Μαθημάτων